Master plan

STATUS PROJEKTA

DOKUMENTI

INFORMACIJE O PROVEDENOJ I. FAZI PROJEKTA

 

U programu Društva IPZP d.o.o. u razdoblju od 2017.-2020. planiraju se aktivnosti vezane uz pripremu i izvođenje projektne dokumentacije koje se odnose na izradu Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije, Prometnog modela i Strateške studije utjecaja na okoliš.

master_plan1
Slika 1. Prostorni obuhvat Master plana

Master plan prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije temeljni je strateški dokument dugoročnog razvoja prometa na spomenutom području. Njegova izrada uvjetovana je potrebom daljnjeg održivog razvoja grada i njihovog okruženja, sukladno gospodarskim i socijalnim ciljevima i potrebama poboljšanja životnih uvjeta, zaštite i očuvanja okoliša, ostvarivanja energetskih ušteda i energetske učinkovitosti i drugim ciljevima održivog razvoja.

Master plan prometnog sustava će predstaviti ciljeve i mjere za poboljšanje sigurnosti u prometu, bolju dostupnost i poticanje javnog prometa, razvoj prometa koji će biti po mjeri čovjeka i sukladan sa trajnim smjernicama razvoja grada, regije i društva, mjere za povećanje mobilnosti stanovništva koje uključuju i jačanje povezanosti županija sa gradom te mjere kojima se individualni promet postepeno ograničava gdje je dostupnost do ekološki održivijih oblika prijevoza moguća ili omogućena.

Da bi se u razdoblju do 2030. godine ispravili postojeći nedostaci prometnog sustava, Master plan treba ponuditi odgovarajuća rješenja i postaviti glavne ciljeve razvoja prometnog sustava putem čega bi se postiglo slijedeće:

 1. Poboljšati prometnu dostupnost na cijelom području kroz razvoj učinkovitog i održivog prometnog sustava;
 2. Omogućiti veću mobilnost stanovništva korištenjem oblika transporta koji su ekološki, energetski i ekonomski prihvatljivi za društvo;
 3. Integrirati prometne podsustave kroz institucionalna, organizacijska i infrastrukturna poboljšanja, s posebnim naglaskom na integriranje sustava javnog prijevoza;
 4. Povećati sigurnost prometa.

Izradom Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije i njegovom realizacijom putem projekata Integriranog prometnog sustava pridonijet će se:

 1. Osiguranju ekološke i socijalne održivosti te energetske učinkovitosti;
 2. Povećanju sigurnosti prometa i zaštite okoliša;
 3. Unaprjeđenju učinkovitosti prometnog sustava;
 4. Unaprjeđenju dostupnosti i socijalne uključenosti žitelja;
 5. Unaprjeđenju modalne razdiobe motoriziranih i drugih oblika prometa u korist javnog prijevoza, ekološki prihvatljivih i alternativnih oblika prijevoza.

Unaprjeđenje pristupačnosti u putničkom prijevozu, unutar grada Zagreba i prema okolnom prigradskom području, planira se putem integracije javnog prijevoza sa sljedećim ciljevima:

 1. Uključenje susjednih gradova i regija u integrirani prometni sustav s Gradom Zagrebom putem zajedničke tarife, usklađenu organizaciju javnog prijevoza i usklađenu razinu kvalitete prijevozne usluge;
 2. Povećanje učinkovitosti, kao rezultat fizičke, operativne i organizacijske integracije svih vidova prometa; željezničkog, tramvajskog i autobusnog, kao i različitih alternativnih oblika kretanja;
 3. Primjenom jedne karte za jedno putovanje na području integracije, u integriranom prijevoznom sustavu bila bi omogućena veća kvaliteta i privlačnost usluge javnog gradskog prijevoza putnika zbog; skraćenja vremena putovanja, smanjenja cijene putovanja, kvalitetnijeg informiranja korisnika javnog prijevoza i veće dostupnosti usluga javnog prijevoza.

Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke  županije i Krapinsko-zagorske županije, Prometnog modela i Strateške studije utjecaja na okoliš, biti će izrađen kroz dvije faze projekta:

I. Faza – Analiza postojećeg stanja i razvoj prometnog modela, u 2017. – 2018. godini;

II.Faza – Izrada i odabir prometnih rješenja i provedba strateške procjene utjecaja na okoliš, u 2019. – 2020. godini.

Općenito, Master plan razvoja prometnog sustava ima zadatak istražiti, u uzajamnoj vezi, društvene, gospodarske, političke i posebne prometne elemente s ciljem osiguranja adekvatnog razvitka u zoni obuhvata. Promet kao važan aspekt funkcioniranja prostora ključan je za funkcioniranje i razvoj gospodarstva i društva u cjelini. U uvjetima u kojima ostaju stari te se pojavljuju i novi izazovi, potrebno je dati odgovor na pitanje kako čim bolje odgovoriti na postojeću, ali i buduću prometnu potražnju, istovremeno uzimajući u obzir ograničenja vezana uz resurse i zaštitu okoliša. Sa stanovišta prometnog planiranja Master plan će biti bazni dokument za promišljanja razvoja prometnog sustava sukladnog prostornim mogućnostima, zahtjevima gospodarstva i potrebama stanovništva. Posebno će se težiti razvoju i unapređenju prometnih sustava prihvatljivih za okoliš (uključujući one s niskom razinom buke) i prometnih sustava sa niskim emisijama CO2, te multi modalnih veza radi promicanja održive regionalne i lokalne mobilnosti.

Sukladno navedenom jedan od temeljnih zadataka Master plana je analiza stanja javnog prijevoza putnika na području promatrane regije i predlaganje mjera za poboljšanje stanja.  Na osnovu detaljne analize postojećeg stanja (iz I. faze Master plana) i prometnog modela (horizont 2020., 2025. i 2030.) kao poseban dodatni dokument izradit će se akcijski plan (Plan provedbe Master plana) i dati konkretna rješenja za budući sustav integriranog prijevoza putnika koji će moći poboljšati prometnu dostupnost cijelog područja i omogućiti veću mobilnost stanovništva, kroz institucionalna, organizacijska i infrastrukturna poboljšanja.

1.faza Master plana prometnog sustava obuhvaća: Analizu postojećeg stanja i razvoj prometnog modela, prikupljanje podataka o postojećem stanju prometnog sustava što uključuje opsežna prometna istraživanja, brojanja i ankete prometa te analizu i obradu tih podataka uz pomoć prometnog modela, identifikaciju problema i odabir hipoteza o postojećem prometnom sustavu te izradu SWOT analize, izradu prometnog modela i izradu „do nothing“ scenarija razvoja prometnog sustava.

U II. fazi Master plana će se temeljem rezultata I. faze definirati lista ciljeva i mjera te ključni pokazatelji uspješnosti provedbe pojedinih ciljeva za unapređenje prometnog sustava. Mjere će biti definirane za svaku prometnu granu, promet urbanih područja te javni prijevoz putnika zasebno te će se sastojati od infrastrukturnih, operativnih i organizacijskih mjera te mjera prometne politike. „Učini sve“ scenarij će biti napravljen s vremenskim presjecima 2020., 2025. i 2030. godine. „Učini sve“ scenarij će analizirati i vrednovati planirane projekte na području promatrane regije za koju se izrađuje Masterplan prometnog sustava.

U Planu provedbe Master plana odabrati će se preferirani scenarij prometnog razvoja uvažavajući sve mjere (političke, organizacijske, operativne i infrastrukturne) te uzimajući u obzir stvarne mogućnosti sustava (iz organizacijske/institucijske i operativne perspektive) za pripremu i provedbu detaljnih planova za realizaciju usvojenih ciljeva i mjera. Pritom će se uzeti u obzir tehnička, zakonska i tržišna ograničenja, logičke ovisnosti, vrijeme potrebno za pripremu, stvaran kapacitet radnog opterećenja, raspoložive ljudske resurse i potrebe za financiranjem, izvore i uvjete za dodjelu odgovornosti kao i predviđene dostupne proračune nositelja pojedinih mjera po godinama, dodatno podijeljene po izvorima financiranja. „Plan provedbe Master plana“ će analizirati i vrednovati planirane projekte na području promatrane regije.

Plan provedbe Master plana će istaknuti slijedeće:

 • Detaljne planove za realizaciju usvojenih ciljeva i mjera (npr. potrebne daljnje detaljne studije za razvoj mjera u aktivnosti i/ili projekte) uz jasno definirane odgovornosti i rokove,
 • Program nadzora provedbe Master plana uključujući metodu mjerenja pokazatelja. Dobra je praksa imati stalni nadzor (npr. tromjesečna/polugodišnja/godišnja kratka izvješća) i veliko izvješće o pregledu/nadzoru svakih nekoliko godina.
 • Navođenje planiranog termina za sljedeće preispitivanje/ažuriranje Master plana uzimajući u obzir potencijalne diskontinuitete i nastavak postupka planiranja.
 • Analiza glavnih rizika za provedbu Master plana, uz mjere za ublažavanje/nepredviđene slučajeve.

Plan provede Master plana će istaknuti aktivnosti za kratkoročni – 2020., srednjoročni – 2025. i dugoročni – 2030. period.

Izvršit će se procijene potrebnih iznosa investicija sa prijedlogom dinamike i etapama/fazama provedbe te optimalne modele i izvori financiranja prema pojedinom zahvatu/objektu uzimajući u obzir sve trenutno dostupne ili potencijalno dostupne izvore i modele financiranja. Procjena troškova će se temeljiti na preliminarnoj „inženjerskoj“ procjeni na temelju dostupnih podataka i usporedivih projekata. Ukoliko za određene projekte postoji studija izvedivosti tada će se uzeti u obzir procjenu troškova iz te studije.

U sklopu izrade II. faze Master plana provodit će se i Strateška procjena utjecaja Master plana na okoliš (SPUO Master plana). Strateška procjena utjecaja na okoliš (dalje u tekstu: SPUO) pokreće se i provodi istovremeno s izradom Plana pri čemu temelj za SPUO predstavlja izrada Strateške studije procjene utjecaja na okoliš. Svrha SPUO je spriječiti i ublažiti moguće značajne utjecaje na okoliš koje bi Plan svojom provedbom mogao imati na okoliš. Potrebno je osigurati da su rezultati SPUO (zaključci i preporuke) uzeti u obzir pri donošenju Master plana. Postupak obuhvaća i obavezno javno savjetovanje sukladno Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine br. 3/17)

U izradi II. faze Master plana, sudjelovat će u ulozi Naručitelja trgovačko društvo Integrirani prijevoz zagrebačkog područja d.o.o. (IPZP) i njegovi suvlasnici  koji su ujedno i partneri na projektu Grad Zagreb, Zagrebačka županija i Krapinsko-zagorska županija.