Master plan

U programu Društva IPZP d.o.o. u razdoblju od 2016.-2018. planiraju se aktivnosti vezane uz pripremu i izvođenje projektne dokumentacije koje se odnose na izradu Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije, Prometnog modela i Strateške studije utjecaja na okoliš.

master_plan1
Slika 1. Prostorni obuhvat Master plana

Master plan prometnog sustava će predstaviti mjere i projekte za poboljšanje sigurnosti u prometu, bolju dostupnost javnog prometa, predložiti razvoj prometa koji će biti po mjeri čovjeka i sukladan sa trajnim smjernicama razvoja grada, regija i društva, odnosno program razvoja novih i poboljšanje postojećih infrastruktura, mjere za poticanje javnog prometa i njegovog razvoja (sa indikatorima napredovanja), mjere za povećanje mobilnosti stanovništva koje uključuju i jačanje povezanosti županija sa gradom te mjere kojima se individualni promet postepeno ograničava gdje je dostupnost do ekološki održivijih oblika prijevoza moguća ili omogućena.

Da bi se u razdoblju do 2030. godine ispravili neki od navedenih nedostataka, postavljeni su sljedeći glavni ciljevi razvoja integriranog prometnog sustava za čije će ispunjenje Master plan ponuditi odgovarajuća rješenja:

 1. Poboljšati prometnu dostupnost na cijelom području kroz razvoj učinkovitog i održivog prometnog sustava;
 2. Omogućiti veću mobilnost stanovništva korištenjem oblika transporta koji su ekološki, energetski i ekonomski prihvatljivi za društvo;
 3. Integrirati prometne podsustave kroz institucionalna, organizacijska i infrastrukturna poboljšanja, s posebnim naglaskom na integriranje sustava javnog prijevoza;
 4. Povećati sigurnost prometa.

Izradom Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije i njegovom realizacijom putem projekta Integriranog prometnog sustava pridonijet će  se sljedećim općim ciljevima:

 1. Osiguranju ekološke i socijalne održivosti te energetske učinkovitosti;
 2. Povećanju sigurnosti prometa i zaštite okoliša;
 3. Unaprjeđenju učinkovitosti prometnog sustava;
 4. Unaprjeđenju dostupnosti i socijalne uključenosti žitelja;
 5. Unaprjeđenju modalne razdiobe motoriziranih i drugih oblika prometa u korist javnog prijevoza, ekološki prihvatljivih i alternativnih oblika prijevoza.

Unaprjeđenje pristupačnosti u putničkom prijevozu, unutar i prema okolnom prigradskom području, sa sljedećim prioritetnim ciljevima:

 1. Uključenje susjednih gradova i regija u integrirani prometni sustav s Gradom Zagrebom, a s ciljem poboljšanja, kroz zajedničku tarifu, usklađenu organizaciju prijevoza i usklađenu razinu kvalitete prijevozne usluge;
 2. Povećanje učinkovitosti, kao rezultat fizičke, operativne i organizacijske integracije svih vidova prometa; željezničkog, tramvajskog, i autobusnog, kao i različitih alternativnih oblika kretanja;
 3. Primjenom jedne karte za jedno putovanje na području integracije, u integriranom prijevoznom sustavu bila bi omogućena veća kvaliteta i privlačnost usluge javnog gradskog prijevoza putnika zbog; skraćenja vremena putovanja, smanjenja cijene putovanja, kvalitetnijeg informiranja korisnika javnog prijevoza i veće dostupnosti usluga javnog prijevoza.

Unaprjeđenje prometnog sustava u smislu organizacije i operativnog ustrojstva, sa ciljem osiguranja efikasnosti i održivosti prijevoznog sustava, posebice glede:

 1. Unaprjeđenja operativnih postavki sustava;
 2. Unaprjeđenja sigurnosti prometnog sustava;
 3. Smanjenja/ ublažavanja utjecaja na okoliš;
 4. Unaprjeđenja ekološke učinkovitosti;
 5. Financijske održivosti prometnog sustava.

Kroz izradu Master Plana valorizirat će se sljedeći kapitalni projekti koji su u planu  i čija će realizacija biti dio Integriranog prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko–zagorske županije ili će to biti zasebni projekti koji će se nadopunjavati sa projektom Integriranog prometnog sustava:

 1. Projekt rekonstrukcije zagrebačkog željezničkog čvora, uključujući;denivelaciju pruge kroz središnji dio Grada Zagreba, izgradnju dvokolosječnih pruga prema prigradskim destinacijama: Velika Gorica, Samobor, Jastrebarsko, izgradnju teretne zaobilaznice te izgradnju Zagreb – Zračna luka Pleso – Velika Gorica, modernizaciju i elektrifikaciju pruge Zaprešić – Zabok, rekonstrukciju pruge Zabok – Đurmanec – Državna granica, Rekonstrukciju pruge Savski Marof – Kumrovec – Državna Granica;
 2. Uređenje autobusnih stajališta na području Krapinsko-zagorske županije;
 3. Projekt centralnog automatiziranog upravljanja prometa Grada Zagreba;
 4. Projekt izgradnje brzog gradskog, podzemno-nadzemnog tračničkog sustava, tipa „metro“ ili „LRT“;
 5. Projekt nove sljemenske žičare;
 6. Projekt nove cestovne zaobilaznice oko Grada Zagreba;
 7. Projekt rekonstrukcije i dogradnje cestovnog distributivnog prstena (ringa) oko središnjeg dijela Grada Zagreba;
 8. Projekt centralnog distributivnog kolodvora cestovnog teretnog prometa Grada Zagreba;
 9. Projekt rekonstrukcije i dogradnje tramvajske mreže Grada Zagreba;
 10. Projekt izgradnje treće trake Autoceste Karlovac-Zagreb;
 11. Projekt izgradnje željezničke pruge „Podsused (tvornica)-Samobor-Bregana“;
 12. i drugi.

Master plan prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije temeljni je strateški dokument dugoročnog razvoja prometa na prije spomenutom području. Njegova izrada uvjetovana je potrebom daljnjeg održivog razvoja većih gradova i njihovih okruženja, sukladno gospodarskim i socijalnim ciljevima i potrebama poboljšanja životnih uvjeta, zaštite i očuvanja okoliša, ostvarivanja energetskih ušteda i energetske učinkovitosti i drugim ciljevima održivog razvoja.

Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke  županije i Krapinsko-zagorske županije, Prometnog modela i Strateške studije utjecaja na okoliš, biti će izrađen kroz dvije faze projekta:

I. Faza – Analiza postojećeg stanja i razvoj prometnog modela, u 2016. i 2017. godini;

II. Faza – Izrada i odabir prometnih rješenja i provedba strateške procjene utjecaja na okoliš, u 2017. godini

I. faza Master plana prometnog sustava – Analiza  postojećeg stanja i razvoj prometnog modela, odnosi se na: prikupljanje podataka o postojećem stanju prometnog sustava, što uključuje opsežna prometna istraživanja; brojanja i ankete prometa te analizu i obradu tih podataka uz pomoć prometnog modela,  u svrhu identifikacije problema i definiranja mjera i akcija za njihovo rješavanje te na izvođenje takozvane 0-lte, odnosno „do nothing“ faze razvoja.

II. faza Master plana prometnog sustava – Izrada i odabir prometnih rješenja i provedbastrateške procjene utjecaja na okoliš,odnosi se na: testiranje i valorizaciju različitih scenarija  razvoja prometnog sustava i konkretnih prometnih rješenja, kroz odgovarajući, prethodno (u prvoj fazi) razvijen i usvojen prometni model, definiranje prioriteta i etapnosti razvoja prometnog sustava, odabir prioritetne liste projekata za svaku pojedinu etapu (vremenski horizont), sa stanovišta programskih ciljeva, te na izradu strateške procjene utjecaja projekta na okoliš.