Potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Master plan prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije – 1. I 2. Faza

 

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je ograničeni postupak dodjele bespo-vratnih sredstava na „Poziv za sufinanciranje izrade regionalnih prometnih master planova Krapinsko — zagorske županije, Zagrebačke županije i Grada Zagreba — faza I i II, Sisačko — moslavačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije“; MIS kod KK.07.4.2.04 u okviru Opera-tivnog programa „Konkurentnost i kohezija“. Na navedeni poziv Društvo Integrirani promet zagrebačkog područja prijavilo je izradu projekta „Master plan prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije 1. i 2. faza“, dok su partneri na projektu Grad Zagreb, Zagrebačka županije i Krapinsko-zagorska županija. Ukupna vrijednost Projekta iznosi 23.436.068,75 kuna.
Nakon provedenog postupka evaluacije, Ministarstvo je odabralo Projekt te je dana 13. pro-sinca 207. godine potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u maksimalnom iznosu od 15.936.526,75 kuna, što predstavlja 85 % iznosa prihvatljivih troškova.
Master plan prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije temeljni je strateški dokument dugoročnog razvoja prometa na spomenutom pod-ručju. Njegova izrada uvjetovana je potrebom daljnjeg održivog razvoja većih gradova i njiho-vih okruženja, sukladno gospodarskim i socijalnim ciljevima i potrebama poboljšanja životnih uvjeta, zaštite i očuvanja okoliša, ostvarivanja energetskih ušteda i energetske učinkovitosti i drugim ciljevima održivog razvoja. Ovaj dokument nužna je pretpostavka ostvarivanja mo-gućnosti za sufinanciranje realizacije prometno infrastrukturnih i logističkih projekata. Izrada i donošenje Master plana prometnog sustava, među ostalim, preduvjet je za daljnji napredak projekta Integriranog prijevoza putnika, čiji je cilj poboljšati prometnu dostupnost cijelog područja i omogućiti veću mobilnost stanovništva korištenjem oblika transporta koji su eko-loški, energetski i ekonomski prihvatljivi za društvo.