INTEGRIRANI PRIJEVOZ PUTNIKA- IPP

Općenito o sustavu IPP-a (integrirani prijevoz putnika)

Integrirani sustav predstavlja organizaciju prijevoza putnika koja se temelji na zajedničkoj tarifi prijevoznika u linijskom putničkom prijevozu na širem području opsluživanja, na kojem djeluje više prijevozničkih oblika i prijevozničkih tvrtki s usklađenim voznim redom i učestalim brojem polazaka (taktni vozni red-polasci u jednakim vremenskim razmacima – primjerice 10, 20, 30 ili 60 minuta). U ovakvoj organizaciji prijevoza korisnik usluge – putnik, svoje putovanje može ostvarivati kupnjom i korištenjem jedne vozne karte. Okosnicu sustava čini željeznica.

Prednosti integriranog sustava: usklađeni vozni redovi između operatera prijevoznika, povećanje kvalitete prijevoza putnika putem povećanja brzine putovanja, odnosno skraćenja vremena čekanja i vremena putovanja, smanjenje troškova poslovanja zbog eliminiranja paralelnih linija više prijevoznika na istoj trasi, povećanje prihoda prijevozničkih tvrtki zbog povećanja njihovog prijevoznog učinka, odnosno zbog povećanja broja putovanja, povećanje učešća javnog prijevoza u ukupnom broju ostvarenih putovanja mehaniziranim oblicima prijevoza, uz istovremeno smanjenje individualnog motornog prometa te pozitivni ekološki učinci u smanjenju onečišćenja okoliša (u skladu sa strateškim dokumentima EU – Bijela knjiga iz 2011.)

 

Slika 1: Shema IPP-a; izvor www.szz.hr

Prijedlog novog modela organizacije javnog prijevoza putnika odnosno primjene modela IPP-a na području zagrebačke regije utemeljen je na iskustvima koja su prikupljena u gradovima i regijama EU, u kojima već duži niz godina funkcionira takav sustav, kao i na temelju analize mogućnosti i opravdanosti prilagodbe postojeće organizacije javnog prijevoza putnika novom modelu.

Osnovne karakteristike novog modela su naglašenija uloga gradsko-prigradske željeznice koja bi na rubnom gradskom i na prigradskom prostoru trebala preuzeti ulogu nositelja javnog putničkog prijevoza. Prigradske autobusne linije trebale bi se (tamo gdje god je moguće i opravdano) skratiti i oslanjati na gradsko prigradsku željeznicu. Tramvajski promet zadržao bi svoju dominantnu ulogu na užem području Grada Zagreba, sve do izgradnje nekog novog brzog gradskog tračničkog sustava. Gradske autobusne linije također bi zadržale dosadašnji koncept organizacije s osloncem na tramvajski i željeznički promet promet, ukoliko je to moguće i opravdano.

Slika 2. Mreža linija u javnom prijevozu putnika na području regije

Temeljne pretpostavke integracije prijevozničkih sustava na razini regije su: zajednička tarifa, zajednički prihod, usklađeni vozni redovi, zajednička uprava.

Punu prednost modela IPP-a moguće je ostvariti određenim prilagodbama prometne infrastrukture, što se poglavito odnosi na uređaje intermodalnih punktova, terminala i stajališta, koji bi trebali osigurati što bezbolniji prijelaz s jednog oblika prijevoza na drugi.

Bitna karakteristika novog koncepta organizacije gradsko prigradskog željezničkog prijevoza putnika, kao jednog od podsustava budućeg modela IPP-a, je taktni vozni red s ustaljenim intervalima polazaka. Po prijedlogu izvoditelja projekta to bi bili intervali prosječno svakih 10-30 minuta.

U izradi takvog taktnog voznog reda, osim ustaljene učestalosti, odnosno intervala polazaka potrebno je naročito voditi računa o međusobnoj usklađenosti polazaka različitih oblika prijevoza. Poglavito se to odnosi na prilagodbu voznih redova autobusa. koji moraju biti podešeni na način da putnicima u prijelazu s autobusa na vlak omoguće dostatno, ali ne i pretjerano vremena za taj prelazak. Naravno potrebno je voditi računa i na međusobnu usklađenost polazaka u samom željezničkom podsustavu, kako bi putnici s jedne linije vlaka bez većih čekanja mogli prelaziti na drugu liniju.

Prijedlog vođenja autobusnih linija u novoj organizaciji javnoga gradskog i prigradskog prijevoza putnika prilagođenoj modelu IPP-a pretpostavlja značajnije zahvate u prilagodbi prometne infrastrukture modelu IPP-a, što se ponajviše odnosi na uređenje intermodalnih punktova, koji većinom nisu uređeni na traženoj razini ili uopće ne postoje.

Definiranje organizacije, procesa i tehnoloških rješenja aplikacije za mobilne telefone za zajedničku prijevoznu kartu za područje obuhvata IPP-a  – dokumentacijom su definirani jasni tehnološki, procesni, financijski i organizacijski zahtjevi koje je neophodno implementirati kako bi profunkcionirala zajednička prijevozna isprava unutar ciljane regije. Kao rezultat rada definirani su novi procesi vezano za kupnju i korištenje zajedničke prijevozne isprave, funkcionalni i tehnički zahtjevi aplikacije za mobilne IOS i Android telefone i uvjeti vezani uz javnu nabavu i natječajnu dokumentaciju za izradu i implementaciju aplikacije za mobilne telefone.

Studija izvodljivosti sustava za informiranje putnika – korisnika u sustavu IPP-a (zajednica izvoditelja Dyvolve d.o.o. i Elipsa S.Z. d.o.o. ) – projektom je dan  prijedlog operabilnog, učinkovitog i održivog sustava informiranja putnika na temelju mogućnosti koje pruža suvremena informacijska tehnologija, u dijelu koji se odnosi na primjenu naprednih rješenja za informiranje putnika. Nadalje, izrađena studija preduvjet je za prijavu projekta na dostupne programe radi ostvarivanja mogućnosti sufinanciranja iz EU sredstva nabave sustava za informiranje korisnika IPP i povezane opreme, a koji bi trebali unaprijediti kvalitetu i pravovremenost informacija u pružanja usluga javnog prijevoza putnika. U naravi sustav se sastoji od davanja predputnih i putnih informacija koje se distribuiraju korisnicima/putnicima putem web-a, aplikacija za mobilne IOS i android telefone, putem displeja na stanicama javnog prijevoza i displeja u vozilima javnog prijevoza.

Studija izvodljivosti sustava automatske naplate i kontrole voznih karata u sustavu IPP-a  – projekt se zasniva  na potrebi modernizacije i unapređenja postojećih sustava za automatsku naplatu i validaciju prijevoznih karata, potrebi povezivanja postojećih sustava i potrebi za pružanje jednostavnije usluge korisnicima. Nadalje, projekt implementacije integriranog sustava naplate karakterizira iznimna funkcionalna, organizacijska i tehničko tehnološka složenost, uslijed velikog broja dionika, njih ukupno 26 (na području zagrebačke regije) te raznolikosti postojećih sustava naplate (počevši od terminalnih uređaja, od vrste i tipa karata pa do centralnih sustava za obradu).  Sve ove različitosti predstavljaju poseban izazov prilikom formiranja jedinstvenog rješenja. Studija izvodljivosti valorizira više varijanti cjelokupnog rješenja, predlaže optimalnu varijantu, definira etapnost izvođenja i razvoja sustava, te daje analizu troškova i koristi uvođenja izabranog modela (centralni informacijski sustav, uređaji za izdavanje karata, validatori, uređaji za kontrolu,  centralni uređaji u vozilima, jedinstvena karta). Sastavni dio projekta je i prijedlog natječajne dokumentaciju za nabavu potrebne opreme, sukladno rezultatima Studije.