Master plan

Naziv projekta: KK.07.4.2.04.0001 „Master plan prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko – zagorske županije – 1. i 2. faza.

Korisnik: Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o., Park Stara Trešnjevka 2, 10000 Zagreb

Ukupna vrijednost projekta bez PDV-a: 17.431.795 kuna

PDV: 4.357.948,75 kuna

Ukupna vrijednost projekta s PDV-om:  21.789.743,75 kuna

Ukupan iznos EU potpore: 14.757.865,75 kuna

Trajanje projekta: 21.10.2016. – 22.04.2020.

 

INFORMACIJE O PROVEDENOJ II. FAZI PROJEKTA

DOKUMENTI

INFORMACIJE O PROVEDENOJ I. FAZI PROJEKTA

 

Sukladno programu Društva IPZP d.o.o. planski su provedene aktivnosti vezane uz izradu Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Master plan prometnog sustava), koji je temeljni strateški dokument dugoročnog razvoja prometa na spomenutom području za period od 2020. do 2030. g.

master_plan1
Slika 1. Prostorni obuhvat Master plana

Izrada Master plana prometnog sustava uvjetovana je potrebom daljnjeg održivog razvoja prometnog sustava na prostornom obuhvatu grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko – zagorske županije, sukladno gospodarskim i socijalnim ciljevima i potrebama poboljšanja životnih uvjeta, zaštite i očuvanja okoliša, ostvarivanja energetskih ušteda i energetske učinkovitosti i održivog razvoja.

Općenito, kroz projekt „Master plan prometnog sustava“ bilo je zadano istražiti, u uzajamnoj vezi, društvene, gospodarske, političke i posebne prometne elemente s ciljem osiguranja adekvatnog razvitka u zoni obuhvata. Promet kao važan aspekt funkcioniranja prostora ključan je za funkcioniranje i razvoj gospodarstva i društva u cjelini. U uvjetima u kojima ostaju stari te se pojavljuju novi izazovi, potrebno je dati odgovor na pitanje kako čim bolje odgovoriti na postojeću, ali i buduću prometnu potražnju, istovremeno uzimajući u obzir ograničenja vezana uz resurse i zaštitu okoliša. Sa stanovišta prometnog planiranja Master plan je bazni dokument za planiranje razvoja prometnog sustava sukladno prostornim mogućnostima, zahtjevima gospodarstva i potrebama stanovništva, uz razvoj i unaprijeđenje prometnih sustava prihvatljivih za okoliš, niskim emisijama CO2 i niskom emisijom buke, te multi modalnih veza radi promicanja održive regionalne i lokalne mobilnosti.

Jedan od početnih zadataka u projektu Master plana bilo je provesti analizu stanja prometnog sustava na području promatrane regije uključujući i analizu stanja sustava javnog prijevoza putnika, kako bi se u kasnijoj fazi razvoja projekta mogli definirati ciljevi i mjere za poboljšanje stanja.

Master plan prometnog sustava sadrži ciljeve i sa njima u vezi definirane mjere kako bi se u razdoblju do 2030. godine ispravili postojeći nedostaci u prometnom sustavu i ponudile odgovarajuće smjernice i rješenja, kako bi se postiglo slijedeće:

 1. Poboljšanje prometne dostupnosti na cijelom području kroz razvoj učinkovitog i održivog prometnog sustava;
 2. Omogućilo veću mobilnost stanovništva korištenjem oblika transporta koji su ekološki, energetski i ekonomski prihvatljivi za društvo;
 3. Integriranje prometnih podsustava kroz institucionalna, organizacijska i infrastrukturna poboljšanja, s posebnim naglaskom na integriranje sustava javnog prijevoza;
 4. Povećanje sigurnosti prometa.
 5. Osiguranje ekološke i socijalne održivosti te energetske učinkovitosti prometnog sustava;
 6. Zaštita okoliša;
 7. Unaprjeđenje modalne prometne razdiobe: smanjenje motoriziranih i drugih oblika prometa u korist javnog prijevoza, ekološki prihvatljivih i alternativnih oblika prijevoza.

 

Projekt Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke  županije i Krapinsko-zagorske županije proveden je kroz dvije faze projekta:

 1. faza Master plana prometnog sustava (listopad 2016. – siječanj 2018. godine) obuhvaćala je: Analizu postojećeg stanja i razvoj prometnog modela, prikupljanje podataka o postojećem stanju u prometnom sustavu što je uključivalo opsežna prometna istraživanja, brojanja i ankete u prometu te analizu i obradu tih podataka uz pomoć prometnog modela, identifikaciju problema i odabir hipoteza o postojećem prometnom sustavu, izradu „do nothing“ scenarija razvoja prometnog sustava te izradu SWOT analize.
 2. faza Master plana prometnog sustava (veljača 2019.- travanj 2020. godine) obuhvaćala je provjeru hipoteza i provjeru izrađene SWOT analize, uz pomoć radionica sa ključnim dionicima u prometnom sustavu definirana je Lista ciljeva i Lista mjera te ključni pokazatelji uspješnosti provedbe pojedinih ciljeva za unapređenje prometnog sustava. Mjere su definirane za svaku prometnu granu, promet urbanih područja te javni prijevoz putnika zasebno, a sastoje se od infrastrukturnih, operativnih i organizacijskih mjera te mjera prometne politike. Izrađen je „Učini sve“ scenarij s vremenskim presjecima 2020., 2025. i 2030. godine. „Učini sve“ scenarij analizirao je i vrednovao planirane projekte na području promatrane regije. Na temelju liste ciljeva i liste mjera izrađen je Nacrt strateškog dokumenta „Master plan prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko – zagorske županije“, proveden je postupak SPUO i proces javne rasprave o Nacrtu Master plana, a kao poseban dodatni dokument nakon usvajanja Master plana izrađen je na temelju preferiranog scenarija razvoja prometnog sustava dokument „Plan provedbe Master plana“ u kojem su navedeni projekti koje je sukladno preferiranom scenariju razvoja potrebno provesti kako bi se postiglo ispunjenje definiranih ciljeva i postigli zadani KPI (ključni pokazatelji provedbe ovog strateškog plana). Plan provede Master plana predvidio je aktivnosti za kratkoročni – 2020., srednjoročni – 2025. i dugoročni – 2030. period, pri tome su se uzela u obzir tehnička, zakonska i tržišna ograničenja, logičke ovisnosti, vrijeme potrebno za pripremu, stvaran kapacitet radnog opterećenja, raspoložive ljudske resurse i potrebe za financiranjem, izvori i uvjeti za dodjelu odgovornosti kao i predviđeni dostupni izvori financiranja i proračuni nositelja pojedinih mjera.

Plan provedbe Master plana je definirao slijedeće:

 • Detaljne aktivnosti za realizaciju usvojenih ciljeva i mjera (npr. potrebne daljnje detaljne studije za razvoj mjera u aktivnosti i/ili projekte) uz definirane odgovornosti pripreme i vođenja projekta i rokove.
 • Program nadzora provedbe Master plana uključujući metodu mjerenja pokazatelja, uz koordinaciju provedbe projekata na razini regije i stalni nadzor i izvještavanje (polugodišnja/godišnja izvješća) i velika izvješća.
 • Analiza glavnih rizika za provedbu Master plana, uz mjere za ublažavanje/nepredviđene slučajeve.
 • Planiranje termina za sljedeće preispitivanje/ažuriranje „Plana provedbe Master plana“ uzimajući u obzir potencijalne diskontinuitete i nastavak postupka planiranja i realizacije projekata.
 • Procjena potrebnih iznosa investicija sa prijedlogom dinamike i etapama/fazama provedbe projekata. U sklopu izrade 2. faze Master plana provedena je Strateška procjena utjecaja Master plana na okoliš. Strateška procjena utjecaja na okoliš (dalje u tekstu: SPUO) pokrenuta je i provedena istovremeno s izradom Plana pri čemu je temelj za SPUO predstavljala izrada Strateške studije procjene utjecaja na okoliš. Svrha SPUO je spriječiti i ublažiti moguće značajne utjecaje na okoliš koje bi Plan svojom provedbom mogao imati na okoliš. Rezultati SPUO (zaključci i preporuke) uzeti su u obzir pri donošenju Master plana. Postupak je obuhvatio i obavezno javno savjetovanje sukladno Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine br. 3/17).

U izradi 2. faze Master plana, u ulozi Naručitelja sudjelovalo je trgovačko društvo Integrirani prijevoz zagrebačkog područja d.o.o. (IPZP) i njegovi suvlasnici koji su ujedno bili i partneri na projektu Grad Zagreb, Zagrebačka županija i Krapinsko-zagorska županija.

Sukladno definiranim mjerama u „Master planu prometnog sustava grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko – zagorske županije“ i sukladno Planu provedbe Master plana, unaprjeđenje prometne dostupnosti, unaprjeđenje modalne prometne razdiobe, postizanje veće privlačnost javnog prijevoza i povećanje korištenja sustava javnog prijevoza na području predmetne regije (od grada Zagreba prema okolnom prigradskom području i cijeloj regiji i obrnuto), planira se postići putem „integracije sustava javnog prijevoza putnika“ što prvenstveno uključuje slijedeće:

 1. Uključenje svih gradova i općina u regiji u jedinstveni integrirani prometni sustav putem zajedničke tarife, kroz usklađenu organizaciju javnog prijevoza, međusobno usklađene vozne redove te usklađenu razinu kvalitete prijevozne usluge;
 2. Operativna i organizacijska integracija svih vidova javnog prijevoza; željezničkog, tramvajskog, autobusnog, taksi prijevoza i različitih alternativnih oblika kretanja (pješačenje, vožnja bicikala, e-mobilnost i sl.);
 3. Primjena jedne prijevozne putničke karte za cjelokupno putovanje javnim prijevozom na području integracije (u integriranom prijevoznom sustavu);
 4. Kvalitetnije informiranje korisnika javnog prijevoza o voznim redovima, tarifama, dolascima i polascima vozila (u realnom vremenu), putem različitih komunikacijskih kanala (displeji na stajalištima i u vozilima, internet, aplikacije za mobilne telefone, ostalo);
 5. Veću dostupnost usluga javnog prijevoza kroz optimalno dizajniranu mrežu javnog prijevoza (optimizacija postojećih linija javnog prijevoza, ukidanje međusobno paralelnih linija javnog prijevoza, uspostava prijevoza po pozivu u slabo naseljenim dijelovima regije, skraćenje vremena putovanja uslijed međusobno sinkroniziranih linija javnog prijevoza i optimalnim prilagođenom vremenom za presjedanje putnika, ostalo) ;
 6. Postizanje povoljne cijene javnog prijevoza kroz održivi financijski model troškova i subvencija u sustavu javnog prijevoza putnika;
 7. Unaprjeđenje prateće prometne infrastrukture sustava javnog prijevoza putnika što uključuje slijedeće: modernizacija stajališta javnog prijevoza putnika, izgradnja i modernizacija intermodalnih terminala, izgradnja parkirališta za automobile, bicikle i taksi vozila pored željezničkih stajališta, izgradnja biciklističkih staza koje su povezane sa stajalištima javnog prijevoza, unaprjeđenje i modernizacija pristupa stajalištima osoba sa smanjenom pokretljivošću, i dr.
 8. Nabava ekološki prihvatljivih vozila javnog prijevoza sa smanjenom emisijom CO2

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

„Za više informacija – www.strukturnifondovi.hr