INFORMACIJE O PROVEDENOJ II. FAZI PROJEKTA

 

Naziv projekta: Izrada II. faze Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije.

Korisnik projekta: Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o., Park Stara Trešnjevka 2, Zagreb.

Partneri na projektu: Grad Zagreb, Zagrebačka županija i Krapinsko-zagorska županija.

Izvoditelj: Consultants d.o.o., Šipčine 2 Dubrovnik.

Vrijednost projekta: 8.775.000,00 kn s PDV-om.

Razdoblje provedbe: Veljača 2019. – Travanj 2020.

Sufinanciranje: Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda

Cilj projekta: Da bi se u razdoblju do 2030. godine definirao dugoročan koncept razvoja prometnog sustava i prometne politike definiraju se ciljevi i mjere razvoja prometnog sustava. Uzimajući u obzir utvrđenu SWOT analizu (iz I. faze Master plana) ciljevi moraju biti usmjereni na potencijale (snage), razvijanje  snaga i prednosti te prevladavanje slabosti i prijetnji. Potom se ciljevi, obzirom na pojedine segmente, detaljno razrađuju na razini mjera.

Ciljevi utvrđeni Master planom moraju biti jasno povezani sa strateškim dokumentima Europske unije i Republike Hrvatske te se dijele na:

 • opće ciljeve – ciljevi koji vrijede za gotovo svaku strategiju, na primjer:  povećanje sigurnosti, povećanje zaštite, smanjenje utjecaja na okoliš, povećanja modal split odnosa, poboljšanje inter modalnosti, itd. kao i rezultati viših razina strategija i politika
 • specifične ciljeve – ciljevi koji rezultiraju iz analitičke faze zadatka i koji su specifični za predmetnu funkcionalnu regiju, na primjer: bolja iskorištenje željezničkog sustava na području aglomeracije, kombinirani prometni menadžment za sustave javnog prijevoza, poboljšanje pristupa do aerodroma putem javnog prijevoza, itd.

Za ciljeve se određuju pokazatelji uspješnosti koji se putem prometnog modela provjeravaju u scenariju razvoja prometnog sustava „Učini sve“. Pokazatelji uspješnosti trebaju biti lako mjerljivi te bazirani na dostupnim i javno objavljenim podacima koji se pripremaju (ili bi se trebali pripremati) na godišnjoj razini. Provjera postavljenih ciljeva, odnosno provjera ispunjenja ciljeva putem zadanih vrijednosti ključnih pokazatelja uspješnosti na kraju planskog perioda provodit će se modeliranjem scenarija „Učini sve“.

O projektu: Master plan prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije temeljni je strateški dokument dugoročnog razvoja prometa na prije spomenutom području. Njegova izrada uvjetovana je potrebom daljnjeg održivog razvoja većih gradova i njihovih okruženja, sukladno gospodarskim i socijalnim ciljevima i potrebama poboljšanja životnih uvjeta, zaštite i očuvanja okoliša, ostvarivanja energetskih ušteda i energetske učinkovitosti i drugim ciljevima održivog razvoja. Ovaj je dokument nužna pretpostavka ostvarivanja mogućnosti za sufinanciranje realizacije svih prometno infrastrukturnih i logističkih projekata sadržanih u Master planu prometnog sustava. Izrada i donošenje Master plana prometnog sustava, među ostalim, preduvjet je za daljnji napredak projekta Integriranog prijevoza putnika.

2 faza Master plana – Izrada i odabir prometnih rješenja i provedba strateške procjene utjecaja na okoliš,  odnosi se na  testiranje i valorizaciju različitih scenarija  razvoja prometnog sustava i konkretnih prometnih rješenja, kroz odgovarajući, prethodno (u prvoj fazi) razvijen i usvojen prometni model, definiranje prioriteta i etapa razvoja prometnog sustava, izradu Plana provedba Master plana i odabir prioritetne liste projekata za svaku pojedinu etapu (vremenski horizont), sa stanovišta programskih ciljeva, te na izradu strateške procjene utjecaja projekta na okoliš (SPUO).

Projekt će se sastojati od slijedećih izvješća:

 • Početno izvješće koje će  identificirati ključni akteri, odnosi među njima i obrasci suradnje na izradi projekta, analiza i zaključak o 1. fazi projekta, metodologija provedbe svih aktivnosti te vremenski plan provedbe istih.
 • popis ciljeva Master plana i ključnih indikatora njihove realizacije koji će identificirani opći i specifični ciljevi razvoja prometnog sustava na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije te utvrđeni SMART indikatori za mjerenje napretka i uspješnosti u postizanju tih ciljeva.
 • popis mjera koje će značajno podržavati ispunjenje ciljeva na učinkovit i djelotvoran način zbog čega se može razmotriti njihovo uključivanje u pojedine scenarije razvoja prometnog sustava.
 • postupak strateške procjene utjecaja Master plana na okoliš, izrada Strateške studije te integriran Program praćenja stanja okoliša u Master plan
 • Nacrt prijedloga II. faze Master plana  sadržavati će ciljeve s  ključnim pokazateljima njihova ostvarenja, konačnu listu mjera za dostizanje ciljeva te Plan provedbe Master plana
 • Plan provedbe sadržavati će preferirani scenarij prometnog razvoja uvažavajući sve mjere (političke, organizacijske, operativne i infrastrukturne) te uzimajući u obzir stvarne mogućnosti sustava (iz organizacijske/institucijske i operativne perspektive) za pripremu i provedbu detaljnih planova za realizaciju usvojenih ciljeva i mjera, uzimajući u obzir tehnička, zakonska i tržišna ograničenja, logičke ovisnosti, vrijeme potrebno za pripremu, stvaran kapacitet radnog opterećenja, raspoložive ljudske resurse i potrebe za financiranjem, izvore i uvjete za dodjelu odgovornosti kao i predviđene dostupne proračune nositelja pojedinih mjera po godinama, dodatno podijeljene po izvorima financiranja. Plan provedbe Master plana analizirati će i vrednovati planirane projekte na području promatrane regije za koju se izrađuje Master plan prometnog sustava
 • Završno izvješće dati će prikaz sažetka Master plana sa najvažnijim saznanjima i rješenjima iz Konačne inačice Master plana

Realizirane aktivnosti:

 • 12. veljače 2019. započela izrada 2. faze Projekta
 • tijekom mjeseca ožujka izrađeno Početno izvješće te je isto u postupku usuglašavanja
 • 17. travnja 2019. donesen Zaključak o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije – I. i II. faza
 • U periodu od 10. do 03. lipnja 2019. u Zagrebu, Krapini i Zaboku održano je 6 radionica na temu: Definiranje liste ciljeva i ključnih indikatora njihove realizacije.

Na radionice su bili pozivani slijedeći relevantni dionici:

 • Predstavnici Grada Zagreba,
 • Predstavnici Zagrebačke županije,
 • Predstavnici Krapinsko –  zagorske  županije,
 • Zagrebački Holding d.o.o. sa podružnicama (Zagrebačke ceste, Robni terminali i Zagrebparking),
 • Institucije općih prometnih potreba (Policijska uprava Zagrebačka, Policijska uprava Krapinsko – zagorska, HKG – sektor za promet, Obrtnička komora Zagreb, Udruženje prijevoznika Zagreb,  HAK, Udruga hrvatskih cestovnih prijevoznika, Hrvatska udruga koncesionara za autoceste s naplatom cestarine, CIVITAS Zagreb,  Udruga sigurnost u prometu i Studentska udruga TRANS),
 • Institucije prijevoza sa nultom emisijom štetnih plinova (Sindikat biciklista, Hrvatski biciklistički savez i Rimac automobili),
 • Institucije  vezane za zračni prijevoz, cestovni prijevoz, željeznički prijevoz, prijevoz unutarnjim vodama, špediteri i logističari, (Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, Hrvatska kontrola zračne plovidbe, Zračna luka Dr. Franjo Tuđman, Aeroklub Zagreb – Aerodrom Lučko, Hrvatski zrakoplovni savez, Croatia Airlines, Zrakoplovno – tehnički centar, Hrvatske ceste, Hrvatske autoceste, Autocesta Zagreb – Macelj, Autocesta Zagreb – Rijeka, Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije, HŽ Putnički prijevoz, HŽ Infrastruktura, HŽ Cargo, Agencija za sigurnost željezničkog prometa, Cammeo, Eko Taxi Zagreb, Radio Taxi Zagreb, Brodarski institut, Zagrebšped, Croatiašped, Domus Cargo, Ralu logistika, Intereuropa, DSV Hrvatska i Tomić & Co. )
 • Javni linijski prijevoznici na području Zagrebačke županije (Čazmatrans nova, Čazmatrans promet, Čazmatrans putnička agencija, Samoborček EU grupa, Malkus promet, Autoturist Samobor, Meštrović prijevoz, Darjković, A.P.O. Miljenko Prigorec, Ivček obrt za prijevoz, Presečki grupa i  Autobusni prijevoz),
 • Javni linijski prijevoznici na području Krapinsko – zagorske županije (Presečki grupa, Autobusni prijevoz, Vrelaj, Stubaki prijevoz, Domi – prijevoz, Autoprijevoz Croline, Prijevoz Čižmek, Šaronja, Bo – Ni promet, Div – 4. Autoprijevoz i Transport Duktaj),
 • Jedinice lokalne samouprave na području Zagrebačke županije (Gradovi: Dugo Selo, Ivanić Grad, Jastrebarsko, Samobor, Sveta Nedjelja, Sveti Ivan Zelina, Velika Gorica, Vrbovec i Zaprešić; Općine: Bedenica, Bistra, Brckovljani, Brdovec, Dubrava, Dubravica, Farkaševac, Gradec, Jakovlje, Klinča Sela, Kloštar Ivanić, Krašić, Kravarsko, Križ, Luka, Marija Gorica, Orle, Pisarovina, Pokupsko, Preseka, Pušća, Rakovec, Rugvica, Stupnik i Žumberak),
 • Jedinice lokalne samouprave na području Krapinsko – zagorske županije (Gradovi: Donja Stubica, Klanjec, Krapina, Oroslavlje, Pregrada, Zabok i Zlatar; Općine: Bedekovčina, Budinščina, Desinić, Đurmanec, Gornja Stubica, Hrašćina, Hum na Sutli, Krapinske Toplice, Kumrovec, Lobor, Mače, Marija Bistrica, Mihovljan, Petrovsko, Radoboj, Stubičke Toplice, Sveti Križ Začretje, Tuhelj, Veliko Trgovišće, Zagorska Sela i  Zlatar Bistrica),
 • JLS iz Slovenije (Občine: Podčetrtek, Bistrica i Brežice)

Na radionicama su, od strane Izvoditelja projekta tvrtke Consultants d.o.o. Dubrovnik i Fakulteta prometnih znanosti iz Zagreba, predstavljeni: Ciljevi, ključni indikatori realizacije i Mjere za postizanje ciljeva. Prezentaciju sa radionice možete preuzeti na slijedećem Linku:

 • 16. rujna 2019. Održana je radionica “Strateško razvojno planiranje i održiva mobilnost” u sklopu koje su predstavljeni rezultati 1. faze projekta Master plana prometnog sustava, zatim početni izvještaj 2. faze Master plana te trenutni status izrade projekta
 • 15. listopada 2019. od strane Koordinacijskog stručnog tima Naručitelja i projektnih Partnera usvojeni su slijedeći izvještaji Izrađivača:
  • Lista općih i specifičnih ciljeva Master plana s utvrđenim indikatorima za postizanje ciljeva;
  • Lista konkretnih mjera za postizanje općih i specifičnih ciljeva;
  • Nacrt prijedloga Master plana;
 • 21. listopada 2019. Nacrt prijedloga Master plana popraćen Strateškom studijom o utjecaju Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije na okoliš, dostavljen je članovima Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš;
 • 04. studenog 2019. održana je prva sjednica Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš.
 • studeni 2019. – travanj 2020. – Strateški dokument Master plan prometnog sustava grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko – zagorske županije upućen je tijekom mjeseca ožujka na usvajanje predstavničkim tijelima, te je Isti usvojen na 32. sjednici Gradske Skupštine Grada Zagreba održanoj dana 19. ožujka 2020. godine, te dana 06. travnja 2020. godine na županijskim skupštinama Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije.– Prethodno je proveden postupak strateške procjene utjecaja na okoliš kojim se u skladu s propisima koji uređuju zaštitu okoliša procjenjuju vjerojatno značajni utjecaji na okoliš koji mogu nastati provedbom strategije, plana ili programa. Postupak je započet nakon donošenja Zaključka o započinjanju strateške procjene, nakon čega se je pristupilo provedbi definiranih radnji u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije – I. i II. faza.Izrađena je Strateška studija utjecaja na okoliš, kojom se određuju, opisuju i procjenjuju vjerojatno značajni utjecaji na okoliš i zdravlje ljudi koji mogu nastati provedbom te mjere za ublažavanje istih. Tijekom postupka SPUO održavane su redovite konzultacije predstavnika ovlaštenika s predstavnicima Izrađivača Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije, Integriranog prometa zagrebačkog područja d.o.o. kao nositelja izrade predmetnog plana te gradskih Ureda, partnerskih županija i ključnih dionika sa ciljem dodatne razrade i usuglašavanja ciljeva i mjera te ključnih pokazatelja uspješnosti.Savjetodavno stručno povjerenstvo za stratešku procjenu utjecaja na okoliš Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko – zagorske županije – I. i II. faza je prema propisanom postupku, održalo dvije sjednice, i to: prvu sjednicu 4. studenog 2019. te drugu sjednicu započetu 6. prosinca 2019., a nastavljenu 19. prosinca 2019. godine na kojoj je Povjerenstvo donijelo Mišljenje da je Strateška studija o procjeni utjecaja na okoliš Master plana cjelovita i stručno utemeljena. Nakon toga započeo je postupak javne rasprave, koja je održana u periodu od 10. siječnja do 09. veljače 2020. godine.Za vrijeme javnog uvida, održana su javna izlaganja o Strateškoj studiji i Nacrtu prijedloga Master plana, 14. i 15. siječnja 2020. godine u Zagrebu za predstavnike JLS i dionika sa područja grada Zagreba i Zagrebačke županije i 13. siječnja 2020. godine u Krapini za predstavnike JLS i ključne dionike sa područja Krapinsko – zagorske županije.U sklopu javne rasprave pristiglo je ukupno 16 mišljenja, prijedloga i primjedaba sudionika u javnoj raspravi.
 • 20. travnja 2020. održana je završna konferencija projekta putem video konferencije s obzirom na novonastalu situaciju uzrokovanu koronavirusom.

 

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

„Za više informacija – www.strukturnifondovi.hr