Vizija i misija

Vizija

Priprema i realizacija projekata vezanih uz uspostavljanje novog modela organizacije integriranog prijevoza putnika i upravljanje istim na teritorijalnim područjima osnivača Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije

Poboljšanje sigurnosti, pouzdanosti i učinkovitosti, održivog i ekološki prihvatljivog pružanja usluga javnog prijevoza putnika, zadovoljavajući za korisnike i operatore.

Misija

Stvoriti strateški okvir za planiranje budućih prometnih potreba zagrebačkih regije na uspostavljanju i upravljanju integriranim prijevozom putnika

Integrirati i koordinirati javni prijevoz putnika s ciljem postizanja javnih koristi od odgovarajućih, sigurnih, pouzdanih i pristupačnih prijevoznih usluga.