Zakonski okvir IPP

Djelatnost obavlja javnog prijevoza putnika definirana je  slijedećim zakonskim aktima:

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)

Člankom 24. komunalni linijski prijevoz putnika definiran je kao uslužna komunalna djelatnost koja je ujedno obveza jedinica lokalne samouprave. Nadalje, člankom 25 navodi se da komunalni linijski prijevoz podrazumijeva “javni cestovni prijevoz putnika na linijama unutar zona koje utvrđuju jedinice lokalne samouprave na svojem području.”

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18, 98/19 i 30/21)

Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu koji je na snazi od 03. svibnja 2018. godine, osigurana je provedba Uredbe (EZ) br. 1370/2007. Uredbom (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika uređuje se sklapanje ugovora o javnim uslugama u području javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika

Zakonom je dana mogućnost obavljanja javnog prijevoza putnika kao:

  • Komunalni prijevoz putnika obavlja se temeljem ugovora sklopljenog između prijevoznika i jedinice lokalne samouprave na čijem području se takav prijevoz organizira i obavlja, sukladno odluci jedinice lokalne samouprave o komunalnom prijevozu, odredbama ovoga Zakona te odredbama Uredbe (EZ) br. 1370/2007.
  • Županijski prijevoz putnika obavlja se na temelju Uredbe (EZ) br. 1370/2007 kao javna usluga ili na temelju dozvole za prijevoz koju nakon provedenog postupka usklađivanja voznih redova izdaje upravno tijelo nadležno za promet jedinice područne (regionalne) samouprave na čijem području se takav prijevoz organizira i obavlja ili na temelju koncesije. Županijski prijevoz putnika može se obavljati na temelju dozvola ili na temelju koncesije samo do sklapanja ugovora o prijevozu kao javnoj usluzi sukladno Uredbi (EZ) br. 1370/2007 ili do sklapanja ugovora o integriranom prijevozu putnika.
  • Međužupanijski prijevoz putnika obavlja se temeljem dozvole koju izdaje Ministarstvo, a nakon provedenog postupka usklađivanja voznih redova. Sukladno Članku 33. Stavak (6), dvije ili više jedinica područne (regionalne) samouprave mogu, ovisno o prijevoznim potrebama i stanju na prijevoznom tržištu, zajednički potpisati ugovor o javnoj usluzi prijevoza i za međužupanijske linije čija duljina u jednom smjeru prema daljinaru ne prelazi 100 kilometara.
  • po prvi puta dana je i mogućnost uspostave integriranog prijevoza putnika u unutarnjem prometu (IPP); čl. 52  definira uslugu integriranog javnog prijevoza putnika – IPP koja obuhvaća međusobno povezane usluge javnog prijevoza putnika unutar određenog zemljopisnog područja s jedinstvenom voznom kartom.

Zakon o željeznici (NN 32/19, 20/21)

propisuje postojanje dozvole za obavljanje usluga u željezničkom prijevozu koja predstavlja akt kojim željeznički prijevoznik stječe pravo pružanja svih ili pojedinih vrsta usluga željezničkog prijevoza, a istu izdaje Ministarstvo. Obavlja se temeljem Ugovora o javnim uslugama; jedini operater HŽ Putnički prijevoz.